skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Democracy xóa Tác giả/ người sáng tác: Bekus, Nelly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Struggle over Identity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struggle over Identity

Bekus, Nelly

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Chapter 10. “Triple Transformation” and Belarus
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 10. “Triple Transformation” and Belarus

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

3
Chapter 11. Prerequisites of Democratization and Authoritarianism in Belarus
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 11. Prerequisites of Democratization and Authoritarianism in Belarus

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

4
Chapter 12. Belarus as an Example of National and Democratic Failure
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 12. Belarus as an Example of National and Democratic Failure

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

5
Chapter 13. The Russian Factor in Belarusian Self-Perception
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 13. The Russian Factor in Belarusian Self-Perception

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

6
Chapter 14. The Paradox of “National Pride”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 14. The Paradox of “National Pride”

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

7
Chapter 15. Paradoxes of Political and Linguistic Russification
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 15. Paradoxes of Political and Linguistic Russification

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

8
Chapter 16. Lack of Religious Basis for National Unity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 16. Lack of Religious Basis for National Unity

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

9
Chapter 17. Two Ideas of “Belarusianness”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 17. Two Ideas of “Belarusianness”

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

10
Chapter 27. Medieval Reenactors: A Manifestation of Belarus’s European History
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 27. Medieval Reenactors: A Manifestation of Belarus’s European History

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

11
Chapter 28. The Official Politics of Identity: Social Reification Strategy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 28. The Official Politics of Identity: Social Reification Strategy

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

12
Conclusion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusion

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

13
Bibliography
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

14
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

15
Chapitre 1. Nation-Formation Strategies in Contemporary Nation-Studies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapitre 1. Nation-Formation Strategies in Contemporary Nation-Studies

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

16
Chapter 2. State and Nation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 2. State and Nation

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

17
Chapter 3. Nationalism, Capitalism, Liberalism: The East European Perspective
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 3. Nationalism, Capitalism, Liberalism: The East European Perspective

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

18
Chapter 4. Nationalism and Socialism: The Soviet Case
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 4. Nationalism and Socialism: The Soviet Case

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

19
Chapter 5. The First Belarusian Nationalist Movement: Between National and Class Interests
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 5. The First Belarusian Nationalist Movement: Between National and Class Interests

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

20
Chapter 6. Byelorussian Republic within the Soviet State
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 6. Byelorussian Republic within the Soviet State

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Dạng tài nguyên 

  1. Book Chapters  (31)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bekus, Nelly
  2. Nelly Bekus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...