skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Soil Contamination xóa Chủ đề: Adsorption xóa Tác giả/ người sáng tác: Beker, Ulker xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of Process Parameters for Removal of Arsenic Using Activated Carbon-Based Iron-Containing Adsorbents by Response Surface Methodology

Tuna, Aslı ; Özdemir, Ercan ; Simsek, Esra ; Beker, Ulker

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(9), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1685-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process Optimization for Arsenic Adsorption onto Natural Zeolite Incorporating Metal Oxides by Response Surface Methodology

Simsek, Esra ; Özdemir, Ercan ; Beker, Ulker

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(7), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1614-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...