skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Tác giả/ người sáng tác: Beeson, Mark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Australia save the world? The limits and possibilities of middle power diplomacy

Beeson, Mark

Australian Journal of International Affairs, 01 November 2011, Vol.65(5), p.563-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2011.607149

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance goes global: Power, authority and order in the twenty-first century

Beeson, Mark

Australian Journal of International Affairs, 01 December 2004, Vol.58(4), p.511-521 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/1035771042000304760

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invasion by invitation: the role of alliances in the Asia-Pacific

Beeson, Mark

Australian Journal of International Affairs, 19 January 2015, p.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2014.988207

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese views of Australian foreign policy: Not a flattering picture

Beeson, Mark ; Zeng, Jinghan

Australian Journal of International Affairs, 09 February 2016, p.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2015.1117569

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beeson, Mark
  2. Beeson, M.
  3. Zeng, Jh
  4. Zeng, J.
  5. Zeng, Jinghan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...