skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Beck, Ulrich xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitanized Nations: Re-imagining Collectivity in World Risk Society

Beck, Ulrich ; Levy, Daniel

Theory, Culture & Society, March 2013, Vol.30(2), pp.3-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2764 ; E-ISSN: 1460-3616 ; DOI: 10.1177/0263276412457223

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unpacking cosmopolitanism for the social sciences: a research agenda

Beck, Ulrich ; Sznaider, Natan

British Journal of Sociology, January 2010, Vol.61, pp.381-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2009.01250.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Varieties of Second Modernity and the Cosmopolitan Vision

Beck, Ulrich

Theory, Culture & Society, December 2016, Vol.33(7-8), pp.257-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-2764 ; E-ISSN: 1460-3616 ; DOI: 10.1177/0263276416671585

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unpacking cosmopolitanism for the social sciences: a research agenda

Beck, Ulrich ; Sznaider, Natan

British Journal of Sociology, March 2006, Vol.57(1), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2006.00091.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reframing Power in the Globalized World

Beck, Ulrich

Organization Studies, May 2008, Vol.29(5), pp.793-804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-8406 ; E-ISSN: 1741-3044 ; DOI: 10.1177/0170840608090096

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond class and nation: reframing social inequalities in a globalizing world 1

Beck, Ulrich

British Journal of Sociology, December 2007, Vol.58(4), pp.679-705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2007.00171.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redefining the Sociological Project: The Cosmopolitan Challenge

Beck, Ulrich

Sociology, February 2012, Vol.46(1), pp.7-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038511425562

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Political Science, Methodological Nationalism and European Union Studies

Rosamond, Ben

Government and Opposition, October 2008, Vol.43(4), pp.599-612 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-257X ; E-ISSN: 1477-7053 ; DOI: 10.1111/j.1477-7053.2008.00270.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living in the world risk society: A Hobhouse Memorial Public Lecture given on Wednesday 15 February 2006 at the London School of Economics

Beck, Ulrich

Economy and Society, 01 August 2006, Vol.35(3), p.329-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5147 ; E-ISSN: 1469-5766 ; DOI: 10.1080/03085140600844902

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subpolitics

Beck, Ulrich

Organization & Environment, Mar 1997, Vol.10(1), pp.52-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10860266

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitan Europe.(Book review)

Strath, Bo

Insight Turkey, April, 2009, Vol.11(2), p.149(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1302-177X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitan Vision (Book Review)

Gille, Zsuzsa

American Journal of Sociology, July 2007, Vol.113(1), pp.264-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/520891

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clash of Risk Cultures or Critique of American Universalism

Beck, Ulrich

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, November 2011, Vol.40(6), pp.662-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306111425017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clash of Risk Cultures or Critique of American Universalism

Beck, Ulrich

Contemporary Sociology, Vol.40(6), pp.662-667 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2008  (4)
 3. 2009đến2010  (2)
 4. 2011đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Beck, Ulrich
 2. Beck, U
 3. Ulrich Beck
 4. Sznaider, N.
 5. Grande, Edgar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...