skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tất cả các phiên bản 1995đến2001 xóa Tất cả các phiên bản Beck, Thomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starvation induces vacuolar targeting and degradation of the tryptophan permease in yeast

Beck, T ; Schmidt, A ; Hall, M N

The Journal of cell biology, 20 September 1999, Vol.146(6), pp.1227-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; PMID: 10491387 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The yeast phosphatidylinositol kinase homolog TOR2 activates RHO1 and RHO2 via the exchange factor ROM2

Schmidt, A ; Bickle, M ; Beck, T ; Hall, M N

Cell, 21 February 1997, Vol.88(4), pp.531-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 9038344 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TOR nutrient signalling pathway phosphorylates NPR1 and inhibits turnover of the tryptophan permease

Schmidt, A ; Beck, T ; Koller, A ; Kunz, J ; Hall, M N

The EMBO journal, 01 December 1998, Vol.17(23), pp.6924-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; PMID: 9843498 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hall, Michael N
  2. Beck, T.
  3. Hall, Mn
  4. Schmidt, A.
  5. Beck, Thomas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...