skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Schmidt, Anja xóa Tác giả/ người sáng tác: Beck, Thomas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starvation induces vacuolar targeting and degradation of the tryptophan permease in yeast

Beck, T ; Schmidt, A ; Hall, M N

The Journal of cell biology, 20 September 1999, Vol.146(6), pp.1227-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; PMID: 10491387 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The yeast phosphatidylinositol kinase homolog TOR2 activates RHO1 and RHO2 via the exchange factor ROM2

Schmidt, A ; Bickle, M ; Beck, T ; Hall, M N

Cell, 21 February 1997, Vol.88(4), pp.531-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 9038344 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TOR nutrient signalling pathway phosphorylates NPR1 and inhibits turnover of the tryptophan permease

Schmidt, A ; Beck, T ; Koller, A ; Kunz, J ; Hall, M N

The EMBO journal, 01 December 1998, Vol.17(23), pp.6924-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; PMID: 9843498 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hall, Michael N
  2. Schmidt
  3. Beck
  4. Beck, T.
  5. Hall, Mn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...