skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: User Interface xóa Tác giả/ người sáng tác: Beaudoux, Olivier xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining aspect-oriented modeling with property-based reasoning to improve user interface adaptation

Blouin, Arnaud ; Morin, Brice ; Beaudoux, Olivier ; Nain, Grégory ; Albers, Patrick ; Jézéquel, Jean-Marc

Proceedings of the 3rd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 13 June 2011, pp.85-94

ISBN: 9781450306706 ; ISBN: 1450306705 ; DOI: 10.1145/1996461.1996500

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic detection of GUI design smells: the case of Blob listener

Lelli, Valéria ; Blouin, Arnaud ; Baudry, Benoit ; Coulon, Fabien ; Beaudoux, Olivier

Proceedings of the 8th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 21 June 2016, pp.263-274

ISBN: 9781450343220 ; ISBN: 1450343228 ; DOI: 10.1145/2933242.2933260

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving modularity and usability of interactive systems with Malai

Blouin, Arnaud ; Beaudoux, Olivier

Proceedings of the 2nd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 19 June 2010, pp.115-124

ISBN: 9781450300834 ; ISBN: 1450300839 ; DOI: 10.1145/1822018.1822037

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beaudoux, Olivier
  2. Beaudoux, O.
  3. Blouin, Arnaud
  4. Blouin, A.
  5. Lelli, Valéria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...