skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Aids (London, England) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lichterfeld, M xóa Tác giả/ người sáng tác: Beamon, Jill xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic regulation of telomerase expression in HIV-1-specific CD8+ T cells

Williams, Katie ; Seiss, Katherine ; Beamon, Jill ; Pereyra, Florencia ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 31 July 2010, Vol.24(12), pp.1964-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 20588158 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e32833c7170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CD4 T-cell regeneration in HIV-1 elite controllers

Yang, Yue ; Al-Mozaini, Maha ; Buzon, Maria J ; Beamon, Jill ; Ferrando-Martinez, Sara ; Ruiz-Mateos, Ezequiel ; Rosenberg, Eric S ; Pereyra, Florencia ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 27 March 2012, Vol.26(6), pp.701-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 22301416 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e3283519b22

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosenberg, Eric S
  2. Yu, Xg
  3. Pereyra, Florencia
  4. Beamon, J.
  5. Lichterfeld, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...