skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Beaman, Jean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living for the neighbourhood: marginalization and belonging for the second-generation in Berlin and Paris

Barwick, Christine ; Beaman, Jean

Comparative Migration Studies, 2019, Vol.7(1), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2214-594X ; DOI: 10.1186/s40878-018-0105-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stop calling the French World Cup victory an 'immigrant win'

Beaman, Jean

Washingtonpost.com, July 20, 2018

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Tin tức  (1)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beaman, Jean
  2. Barwick, Christine
  3. Beaman, J.
  4. Christine Barwick
  5. Barwick, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...