skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Beale, J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
CHAPTER 11 - SAND ADDITIVES
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHAPTER 11 - SAND ADDITIVES

BEALE, J.

Applied Science in the Casting of Metals, Chapter 11, pp.375-386

ISBN: 978-0-08-015711-5 ; ISBN: 978-1-4831-1833-8 ; ISBN: 978-1-4831-5075-8 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-015711-5.50022-1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (1)
  2. Book Chapters  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beale, J.
  2. J. Beale

theo chủ đề:

  1. Sciences (General)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...