skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa Tác giả/ người sáng tác: Beacom, Aaron xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
International Diplomacy and the Olympic Movement: The New Mediators
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Diplomacy and the Olympic Movement: The New Mediators

Beacom, Aaron

ISBN: 978-1-349-31679-3 ; E-ISBN: 978-1-137-03294-2 ; DOI: 10.1057/9781137032942

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beacom, Aaron

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...