skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Chủ đề: Ethnicity xóa Tác giả/ người sáng tác: Bayar, Murat xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconsidering primordialism: an alternative approach to the study of ethnicity

Bayar, Murat

Ethnic and Racial Studies, 01 November 2009, Vol.32(9), pp.1639-1657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870902763878

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bayar, Murat
  2. Bayar, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...