skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Basu, Kaushik xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Lending, Sovereign Debt and Joint Liability: An Economic Theory Model for Amending the Treaty of Lisbon

Basu, Kaushik ; Stiglitz, Joseph E.

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-6555

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International credit and welfare: A paradoxical theorem and its policy implications

Basu, Kaushik ; Morita, Hodaka

European Economic Review, Aug 2006, p.1507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00142921 ; E-ISSN: 1873572X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiscal Policy as an Instrument of Investment and Growth

Basu, Kaushik

Policy Research Working Paper

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Lending, Sovereign Debt and Joint Liability : An Economic Theory Model for Amending the Treaty of Lisbon

Basu, Kaushik ; Stiglitz, Joseph E

Policy Research Working Paper

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Tài nguyên văn bản  (2)
  2. Bài báo  (1)
  3. Sách  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Basu, Kaushik
  2. Stiglitz, Joseph E.
  3. Morita, Hodaka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...