skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1995 xóa Tác giả/ người sáng tác: Bass, Leonard J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human-Computer Interaction: Third International Conference, EWHCI '93 Moscow, Russia, August 3–7, 1993 Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction: Third International Conference, EWHCI '93 Moscow, Russia, August 3–7, 1993 Selected Papers

Bass, Leonard J ; Gornostaev, Juri ; Unger, Claus; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540481522 ; ISBN: 3540481524 ; DOI: 10.1007/3-540-57433-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gornostaev, Juri
  2. Bass, Leonard J
  3. Unger, Claus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...