skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Barbarism from Within—Discourses about Fascism amongst Iraqi and Iraqi-Jewish Communists, 1942-1955

Bashkin, Orit

Die Welt des Islams, 1 January 2012, Vol.52(3/4), pp.400-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00432539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HYBRID NATIONALISMS: WAṬANĪ AND QAWMĪ VISIONS IN IRAQ UNDER ʿABD AL-KARIM QASIM, 1958—61

Bashkin, Orit

International Journal of Middle East Studies, 1 May 2011, Vol.43(2), pp.293-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representations of Women in the Writings of the Intelligentsia in Hashemite Iraq, 1921–1958

Bashkin, Orit

Journal of Middle East Women's Studies, 2008, Vol.4(1), pp.53-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15525864 ; E-ISSN: 15589579 ; DOI: 10.2979/MEW.2008.4.1.53

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...