skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Tác giả/ người sáng tác: Altmayer, Sebastian; Maggio, Martina xóa Tác giả/ người sáng tác: Baruah, Sanjoy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

AdaptMC: A Control-Theoretic Approach for Achieving Resilience in Mixed-Criticality Systems (Artifact)

Papadopoulos, Alessandro Vittorio ; Bini, Enrico ; Baruah, Sanjoy ; Burns, Alan; Altmayer, Sebastian; Maggio, Martina

DOI: 10.4230/DARTS.4.2.1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baruah, Sanjoy
  2. Altmayer, Sebastian; Maggio, Martina
  3. Papadopoulos, Alessandro Vittorio
  4. Burns, Alan
  5. Bini, Enrico

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...