skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa Tác giả/ người sáng tác: Barthes, A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La mise en place de la zone rétinienne préférentielle. Partie I : analyse des résultats rééducatifs en fonction du positionnement de cette zone

Riss-Jayle, M ; Giorgi, R ; Barthes, A

Journal Francais d'Ophtalmologie, March 2008, Vol.31(3), pp.249-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0181-5512 ; DOI: 10.1016/S0181-5512(08)74801-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La mise en place de zone rétinienne préférentielle. Partie II : Quand ? Où ? Pourquoi s’installe-t-elle ?

Riss-Jayle, M ; Giorgi, R ; Barthes, A

Journal Francais d'Ophtalmologie, April 2008, Vol.31(4), pp.379-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0181-5512 ; DOI: 10.1016/S0181-5512(08)71432-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...