skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bartalucci, R. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new bounded jerk on-line trajectory planning for mimicking human movements in robot-aided neurorehabilitation

Frisoli, A. ; Loconsole, C. ; Bartalucci, R. ; Bergamasco, M.

Robotics and Autonomous Systems, April, 2013, Vol.61(4), p.404(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new bounded jerk on-line trajectory planning for mimicking human movements in robot-aided neurorehabilitation

Frisoli, A ; Loconsole, C ; Bartalucci, R ; Bergamasco, M

Robotics and Autonomous Systems, April 2013, Vol.61(4), pp.404-415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2012.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Frisoli, A
  2. Bartalucci, R
  3. Bergamasco, M
  4. Loconsole, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...