skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Bolas, Mark T. xóa Tác giả/ người sáng tác: Barsoum, Emad xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

WebVR: an interactive web browser for virtual environments

Barsoum, Emad ; Kuester, Falko

22 March 2005, Vol.5664, pp.540-547

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819456373 ; ISBN: 0819456373 ; DOI: 10.1117/12.582624

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Merritt, John O.
  2. Barsoum, Emad
  3. Kuester, F.
  4. Woods, Andrew J.
  5. McDowall, Ian E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...