skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Tác giả/ người sáng tác: Barry Edmonston xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Statistics on U.S. Immigration: An Assessment of Data Needs for Future Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistics on U.S. Immigration: An Assessment of Data Needs for Future Research

Edmonston, Barry ;Committee on National Statistics and Committee on Population ;National Research Council ;Behavioral and Social Sciences and Education Commission ;Edmonston, Barry;; Barry Edmonston (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Commission on Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics and Committee on Population (Corporate Author)

ISBN: 9780309052757 ; ISBN: 0309052750 ; E-ISBN: 9780309588003 ; E-ISBN: 0309588006 ; DOI: 10.17226/4942

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Local Fiscal Effects of Illegal Immigration: Report of a Workshop
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Fiscal Effects of Illegal Immigration: Report of a Workshop

Committee on National Statistics ;Lee, Ronald ;Edmonston, Barry ;National Research Council ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education ;Commission on Behavioral and Social Sciences and Education ;Lee, Ronald;; Ronald Lee (Editor) ; Barry Edmonston (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Commission on Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309055925 ; ISBN: 030905592X ; E-ISBN: 9780309523356 ; E-ISBN: 0309523354 ; DOI: 10.17226/5516

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...