skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Barringer, T. A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Barringer, T. A

African Affairs, 2016, Vol. 115(459), pp.382-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adw007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BIBLIOGRAPHY

Barringer, T. A

African Affairs, 2016, Vol. 115(461), pp.780-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adw041

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Barringer, T. A

African Affairs, 2014, Vol. 113(452), pp.481-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adu026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A select list of articles on Africa appearing in non–Africanist Periodicals

Barringer, T. A

African Affairs, 2013, Vol. 112(449), pp.704-714 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adt048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A select list of articles on Africa appearing in non–Africanist Periodicals

Barringer, T. A

African Affairs, 2013, Vol. 112(447), pp.343-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adt002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Select List of Articles on Africa Appearing in Non–africanist Periodicals

Barringer, T. A

African Affairs, 2015, Vol. 114(455), pp.331-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adv002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A select list of articles on Africa appearing in non-Africanist periodicals

Barringer, T. A

African Affairs, 2011, Vol. 110(438), pp.161-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adq060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A select list of articles on Africa appearing in non-Africanist periodicals

Barringer, T. A

African Affairs, 2012, Vol. 111(444), pp.518-525 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/ads022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A select list of articles on Africa appearing in non–Africanist Periodicals

Barringer, T. A

African Affairs, 2016, Vol. 115(458), pp.189-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adv062

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A select list of articles on Africa appearing in non–Africanist Periodicals

Barringer, T. A

African Affairs, 2014, Vol. 113(450), pp.159-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adt065

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Barringer, T. A

African Affairs, 2010, Vol. 109(434), pp.177-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adp066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Select List of Articles on Africa Appearing in Non-Africanist Periodicals

Barringer, T. A

African Affairs, 2008, Vol. 107(428), pp.507-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9909 ; E-ISSN: 1468-2621 ; DOI: 10.1093/afraf/adn021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...