skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Barrett S. D xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Structure Of Rare-earth Metal Surfaces
Structure Of Rare-earth Metal Surfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure Of Rare-earth Metal Surfaces

London : Imperial College Press ; Singapore ; River Edge, NJ : Distributed by World Scientific Pub. Co., c2001. - (546 BAR 2001) - ISBN1-86094-165-6;ISBN9786611866174;ISBN1-281-86617-2;ISBN1-84816-173-5

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dhesi S. S
  2. Barrett S. D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...