skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Barrell, Daniel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ensembl 2012
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ensembl 2012

Flicek, P. ; Amode, M. R. ; Barrell, D. ; Beal, K. ; Brent, S. ; Carvalho-Silva, D. ; Clapham, P. ; Coates, G. ; Fairley, S. ; Fitzgerald, S. ; Gil, L. ; Gordon, L. ; Hendrix, M. ; Hourlier, T. ; Johnson, N. ; Kahari, A. K. ; Keefe, D. ; Keenan, S. ; Kinsella, R. ; Komorowska, M. ; Koscielny, G. ; Kulesha, E. ; Larsson, P. ; Longden, I. ; Mclaren, W. ; Muffato, M. ; Overduin, B. ; Pignatelli, M. ; Pritchard, B. ; Riat, H. S. ; Ritchie, G. R. S. ; Ruffier, M. ; Schuster, M. ; Sobral, D. ; Tang, Y. A. ; Taylor, K. ; Trevanion, S. ; Vandrovcova, J. ; White, S. ; Wilson, M. ; Wilder, S. P. ; Aken, B. L. ; Birney, E. ; Cunningham, F. ; Dunham, I. ; Durbin, R. ; Fernandez-Suarez, X. M. ; Harrow, J. ; Herrero, J. ; Hubbard, T. J. P. ; Parker, A. ; Proctor, G. ; Spudich, G. ; Vogel, J. ; Yates, A. ; Zadissa, A. ; Searle, S. M. J.

Nucleic Acids Research, 01/01/2012, Vol.40(D1), pp.D84-D90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkr991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
GENCODE: The reference human genome annotation for The ENCODE Project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENCODE: The reference human genome annotation for The ENCODE Project

Harrow, J. ; Frankish, A. ; Gonzalez, J. M. ; Tapanari, E. ; Diekhans, M. ; Kokocinski, F. ; Aken, B. L. ; Barrell, D. ; Zadissa, A. ; Searle, S. ; Barnes, I. ; Bignell, A. ; Boychenko, V. ; Hunt, T. ; Kay, M. ; Mukherjee, G. ; Rajan, J. ; Despacio-Reyes, G. ; Saunders, G. ; Steward, C. ; Harte, R. ; Lin, M. ; Howald, C. ; Tanzer, A. ; Derrien, T. ; Chrast, J. ; Walters, N. ; Balasubramanian, S. ; Pei, B. ; Tress, M. ; Rodriguez, J. M. ; Ezkurdia, I. ; van Baren, J. ; Brent, M. ; Haussler, D. ; Kellis, M. ; Valencia, A. ; Reymond, A. ; Gerstein, M. ; Guigo, R. ; Hubbard, T. J.

Genome Research, 09/01/2012, Vol.22(9), pp.1760-1774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.135350.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking and coordinating an international curation effort for the CCDS Project

Harte, R. A. ; Farrell, C. M. ; Loveland, J. E. ; Suner, M.-M. ; Wilming, L. ; Aken, B. ; Barrell, D. ; Frankish, A. ; Wallin, C. ; Searle, S. ; Diekhans, M. ; Harrow, J. ; Pruitt, K. D.

Database, 01/01/2012, Vol.2012(0), pp.bas008-bas008 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1758-0463 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/database/bas008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barrell, Daniel
  2. Barrell, D.
  3. Aken, Bronwen
  4. Harrow, Jennifer
  5. Frankish, Adam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...