skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Sciences (General) xóa Tác giả/ người sáng tác: Barraclough, Timothy G. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempo and Mode of Diversification of Lake Tanganyika Cichlid Fishes (Cichlid Diversification)

Day, Julia J ; Cotton, James A ; Barraclough, Timothy G; Pybus, Oliver G. (Academic Editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(3), p.e1730 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0001730

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. PMC (PubMed Central)  (1)
 2. Public Library of Science (CrossRef)  (1)
 3. PLoS  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Day, Jj
 2. Barraclough, Tg
 3. Pybus, Oliver G.
 4. University College London, Department of Biology
 5. Cotton, James A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...