skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Applied Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Barothb, Julien xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive zooming method for the analysis of large structures with localized nonlinearities

Llau, Antoine ; Jason, Ludovic ; Dufour, Frédéric ; Baroth, Julien

Finite Elements in Analysis & Design, 15 November 2015, Vol.106, pp.73-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-874X ; E-ISSN: 1872-6925 ; DOI: 10.1016/j.finel.2015.07.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barothb, Julien
  2. Dufour, F.
  3. Jason, Ludovic
  4. Llaua, Antoine
  5. Llau, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...