skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Frontiers in Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Baroff, M.B. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

My leadership engine

Baroff, Marina Binet

Frontiers in public health, 2015, Vol.3, pp.137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2296-2565 ; PMID: 26029687 Version:1 ; DOI: 10.3389/fpubh.2015.00137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Diana W. Hilberman
  2. Angela Carman
  3. Marina Binet Baroff
  4. Baroff, Marina Binet
  5. James W. Holsinger

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...