skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Endometriosis xóa Tác giả/ người sáng tác: Barlow, D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Delay in the diagnosis of endometriosis: a survey of women from the USA and the UK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delay in the diagnosis of endometriosis: a survey of women from the USA and the UK

Hadfield, R. ; Mardon, H. ; Barlow, D. ; Kennedy, S.

Human Reproduction, 04/01/1996, Vol.11(4), pp.878-880 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.humrep.a019270

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age of onset of pain symptoms in non-twin sisters concordant for endometriosis

Kennedy, S ; Hadfield, R ; Mardon, H ; Barlow, D

Human reproduction (Oxford, England), February 1996, Vol.11(2), pp.403-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; PMID: 8671232 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delay in the diagnosis of endometriosis: a survey of women from the USA and the UK

Hadfield, R ; Mardon, H ; Barlow, D ; Kennedy, S

Human reproduction (Oxford, England), April 1996, Vol.11(4), pp.878-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; PMID: 8671344 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic resonance imaging to assess familial risk in relatives of women with endometriosis

Kennedy, S ; Hadfield, R ; Westbrook, C ; Weeks, D E ; Barlow, D ; Golding, S

Lancet (London, England), 31 October 1998, Vol.352(9138), pp.1440-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 9807994 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ovarian response to repeated controlled stimulation in in-vitro fertilization cycles in patients with ovarian endometriosis

Al-Azemi, M ; Bernal, A L ; Steele, J ; Gramsbergen, I ; Barlow, D ; Kennedy, S

Human reproduction (Oxford, England), January 2000, Vol.15(1), pp.72-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; PMID: 10611191 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Significant evidence of one or more susceptibility loci for endometriosis with near-Mendelian inheritance on chromosome 7p13-15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Significant evidence of one or more susceptibility loci for endometriosis with near-Mendelian inheritance on chromosome 7p13-15

Zondervan, K. T. ; Treloar, S. A. ; Lin, J. ; Weeks, D. E. ; Nyholt, D. R. ; Mangion, J. ; Mackay, I. J. ; Cardon, L. R. ; Martin, N. G. ; Kennedy, S. H. ; Montgomery, G. W.

Human Reproduction, 12/07/2006, Vol.22(3), pp.717-728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/del446

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between endometriosis and N-acetyl transferase 2 polymorphisms in a UK population

Nakago, S ; Hadfield, R M ; Zondervan, K T ; Mardon, H ; Manek, S ; Weeks, D E ; Barlow, D ; Kennedy, S

Molecular human reproduction, November 2001, Vol.7(11), pp.1079-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-9947 ; PMID: 11675475 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absence of a relationship between endometriosis and the N314D polymorphism of galactose-1-phosphate uridyl transferase in a UK population

Hadfield, R M ; Manek, S ; Nakago, S ; Mukherjee, S ; Weeks, D E ; Mardon, H J ; Barlow, D H ; Kennedy, S H

Molecular human reproduction, October 1999, Vol.5(10), pp.990-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-9947 ; PMID: 10508229 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (3)
 2. 1998đến1998  (1)
 3. 1999đến1999  (1)
 4. 2000đến2001  (2)
 5. Sau 2001  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Barlow, D
 2. Kennedy, Stephen
 3. Barlow, David
 4. Kennedy, S.
 5. Hadfield, Ruth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...