skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: German xóa Tác giả/ người sáng tác: Bargende, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
17. Internationales Stuttgarter Symposium: Automobil- und Motorentechnik
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

17. Internationales Stuttgarter Symposium: Automobil- und Motorentechnik

Bargende, Michael ; Reuss, Hans-Christian ; Wiedemann, Jochen

Series ISSN: 2198-7432 ; ISBN: 978-3-658-16987-9 ; E-ISBN: 978-3-658-16988-6 ; DOI: 10.1007/978-3-658-16988-6

Toàn văn không sẵn có

2
18. Internationales Stuttgarter Symposium: Automobil- und Motorentechnik
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

18. Internationales Stuttgarter Symposium: Automobil- und Motorentechnik

Bargende, Michael ; Reuss, Hans-Christian ; Wiedemann, Jochen

Series ISSN: 2198-7432 ; ISBN: 978-3-658-21193-6 ; E-ISBN: 978-3-658-21194-3 ; DOI: 10.1007/978-3-658-21194-3

Toàn văn không sẵn có

3
14. Internationales Stuttgarter Symposium: Automobil- und Motorentechnik
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

14. Internationales Stuttgarter Symposium: Automobil- und Motorentechnik

Bargende, Michael ; Reuss, Hans-Christian ; Wiedemann, Jochen

Series ISSN: 2198-7432 ; ISBN: 978-3-658-05129-7 ; E-ISBN: 978-3-658-05130-3 ; DOI: 10.1007/978-3-658-05130-3

Toàn văn sẵn có

4
19. Internationales Stuttgarter Symposium: Automobil- und Motorentechnik
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

19. Internationales Stuttgarter Symposium: Automobil- und Motorentechnik

Bargende, Michael ; Reuss, Hans-Christian ; Wagner, Andreas ; Wiedemann, Jochen

Series ISSN: 2198-7432 ; ISBN: 978-3-658-25938-9 ; E-ISBN: 978-3-658-25939-6 ; DOI: 10.1007/978-3-658-25939-6

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wiedemann, Jochen
  2. Reuss, Hans-Christian
  3. Bargende, Michael
  4. Wagner, Andreas

theo chủ đề:

  1. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...