skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Barchowsky, A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
6.24 - Metals and Cardiovascular Disease
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

6.24 - Metals and Cardiovascular Disease

Barchowsky, A.

Comprehensive Toxicology, Chapter 6.24, pp.447-463

ISBN: 978-0-08-046868-6 ; ISBN: 978-0-08-046884-6 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-046884-6.00721-1

Toàn văn không sẵn có

2
13.23 - Metals and Cardiovascular Disease
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

13.23 - Metals and Cardiovascular Disease

Barchowsky, A. ; Ufelle, A.C.

Comprehensive Toxicology, Chapter 13.23, pp.469-479

ISBN: 978-0-08-100601-6 ; ISBN: 978-0-08-100612-2 ; DOI: 10.1016/B978-0-12-801238-3.95642-3

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barchowsky, A.
  2. Ufelle, A.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...