skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Languages & Literatures xóa Chủ đề: Novel xóa Tác giả/ người sáng tác: Barchas, Janine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAPPING NORTHANGER ABBEY: OR, WHY AUSTEN'S BATH OF 1803 RESEMBLES JOYCE'S DUBLIN OF 1904(1)

Barchas, Janine

The Review of English Studies, Jun 2009, Vol.60(245), pp.431-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00346551

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barchas, Janine
  2. Barchas, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...