skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social Sciences (General) xóa Tác giả/ người sáng tác: Bar-Tal, Daniel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of the Ethos of Conflict on Israeli Jews' Interpretation of Jewish--Palestinian Encounters

Bar-Tal, Daniel ; Raviv, Amiram ; Raviv, Alona ; Dgani-Hirsh, Adi

The Journal of Conflict Resolution, Feb 2009, pp.94-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766 ; DOI: 10.1177/0022002708325942

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Amiram Raviv
  2. Raviv, A
  3. Bar-Tal, Daniel
  4. Raviv, Alona
  5. Dgani-Hirsh, Adi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...