skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Bao, Lijun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct Microbial Community of Phyllosphere Associated with Five Tropical Plants on Yongxing Island, South China Sea

Bao, Lijun ; Cai, Wenyang ; Zhang, Xiaofen ; Liu, Jinhong ; Chen, Hao ; Wei, Yuansong ; Jia, Xiuxiu ; Bai, Zhihui

Microorganisms, 04 November 2019, Vol.7(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2076-2607 ; PMID: 31689928 Version:1 ; DOI: 10.3390/microorganisms7110525

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum: Bao, L.; Cai, W.; Zhang, X.; Liu, J.; Chen, H.; Wei, Y.; Jia, X.; Bai, Z. Distinct Microbial Community of Phyllosphere Associated with Five Tropical Plants on Yongxing Island, South China Sea. Microorganisms 2019, 7, 525

Bao, Lijun ; Cai, Wenyang ; Zhang, Xiaofen ; Liu, Jinhong ; Chen, Hao ; Wei, Yuansong ; Jia, Xiuxiu ; Bai, Zhihui

Microorganisms, 2020, Vol.8(4), p.570 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20762607 ; DOI: 10.3390/microorganisms8040570

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Tác giả 

 1. Wei, Y.  (1)
 2. Cai, W.  (1)
 3. Liu, J.  (1)
 4. Bao, Lj  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wei, Yuansong
 2. Zhihui Bai
 3. Bao, Lijun
 4. Cai, Wenyang
 5. Xiaofen Zhang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...