skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Banwell, Linda xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The JISC User Behaviour Monitoring and Evaluation Framework

Banwell, Linda ; Ray, Kathryn ; Coulson, Graham ; Urquhart, Christine ; Lonsdale, Ray ; Armstrong, Chris ; Thomas, Rhian ; Spink, Siân ; Yeoman, Alison ; Fenton, Roger ; Rowley, Jennifer

Journal of Documentation, 01 June 2004, Vol.60(3), pp.302-320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220410410534202

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of the JUBILEE Toolkit in institutions

Coulson, Graham ; Banwell, Linda

VINE, 01 December 2004, Vol.34(4), pp.154-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-5728 ; E-ISSN: 1474-1032 ; DOI: 10.1108/03055720410570920

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The LOGOPLUS project: a seamless transition?

Parker, Sandra ; Banwell, Linda ; Ray, Kathryn

Library Management, 01 August 1999, Vol.20(5), pp.273-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-5124 ; E-ISSN: 1758-7921 ; DOI: 10.1108/01435129910276244

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Users and user study methodology: the JUBILEE project

Linda Banwell ; Graham Coulson

Information Research: An International Electronic Journal, 01 January 2004, Vol.9(2), p.167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-1613 ; E-ISSN: 1368-1613

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Linda Banwell
  2. Banwell, L
  3. Banwell, Linda
  4. Coulson, Graham
  5. Coulson, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...