skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Banuri, Sheheryar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro-social motivation, effort and the call to public service

Banuri, Sheheryar ; Keefer, Philip

European Economic Review, April 2016, Vol.83, pp.139-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-2921 ; E-ISSN: 1873-572X ; DOI: 10.1016/j.euroecorev.2015.10.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Was Weber Right? The Effects of Pay for Ability and Pay for Performance on Pro-Social Motivation, Ability and Effort in the Public Sector

Banuri, Sheheryar ; Keefer, Philip

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-7261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love the Job... or the Patient? : Task vs. Mission-Based Motivations in Health Care

Banuri, Sheheryar ; Keefer, Philip ; de Walque, Damien

Policy Research Working Paper

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrinsic Motivation, Effort and the Call to Public Service

Banuri, Sheheryar ; Keefer, Philip

Policy Research Working Paper

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Keefer, Philip
  2. Banuri, Sheheryar
  3. Banuri, S
  4. Keefer, P
  5. de Walque, Damien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...