skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Banerjee, Surajit xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal Structures of Group B Streptococcus Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase: Apo-Form, Binary and Ternary Complexes.(Research Article)

Schormann, Norbert ; Ayres, Chapelle A. ; Fry, Alexandra ; Green, Todd J. ; Banerjee, Surajit ; Ulett, Glen C. ; Chattopadhyay, Debasish

PLoS ONE, Nov 22, 2016, Vol.11(11), p.e0165917 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0165917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Binding of undamaged double stranded DNA to vaccinia virus uracil-DNA Glycosylase

Schormann, Norbert ; Banerjee, Surajit ; Ricciardi, Robert ; Chattopadhyay, Debasish

BMC Structural Biology, June 2, 2015, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-6807 ; DOI: 10.1186/s12900-015-0037-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure-based analysis of CysZ-mediated cellular uptake of sulfate

Assur Sanghai, Zahra ; Liu, Qun ; Clarke, Oliver B ; Belcher - Dufrisne, Meagan ; Wiriyasermkul, Pattama ; Giese, M Hunter ; Leal - Pinto, Edgar ; Kloss, Brian ; Tabuso, Shantelle ; Love, James ; Punta, Marco ; Banerjee, Surajit ; Rajashankar, Kanagalaghatta R ; Rost, Burkhard ; Logothetis, Diomedes ; Quick, Matthias ; Hendrickson, Wayne A ; Mancia, Filippo

eLife, May 24, 2018, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-084X ; DOI: 10.7554/eLife.27829

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of the Rous sarcoma virus intasome.(RESEARCH: LETTER)(Report)

Yin, Zhiqi ; Shi, Ke ; Banerjee, Surajit ; Pandey, Krishan K. ; Bera, Sibes ; Grandgenett, Duane P. ; Aihara, Hideki

Nature, Feb 18, 2016, Vol.530(7590), p.362(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Banerjee, Surajit
  2. Chattopadhyay, Debasish
  3. Schormann, Norbert
  4. Tabuso, Shantelle
  5. Mancia, Filippo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...