skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Chủ đề: Engineering xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Materials Science (USA) xóa Tác giả/ người sáng tác: Banerjee, S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review Synthesis of conducting nanowires

Banerjee, S. ; Dan, A. ; Chakravorty, D.

Journal of Materials Science, 2002, Vol.37(20), pp.4261-4271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1023/A:1020663731437

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chakravorty, D
  2. Dan, A
  3. Banerjee, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...