skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Banerjee, R. xóa Chủ đề: Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Banerjee, Rajarshi xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase separation in immiscible silver--copper alloy thin films.(Report)

Nag, Soumya ; Mahdak, Kristopher C. ; Devaraj, Arun ; Gohil, Smita ; Ayyub, Pushan ; Banerjee, Rajarshi

Journal of Materials Science, July, 2009, Vol.44(13), p.3393(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. SpringerLink  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. Springer (CrossRef)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gohil, S.
 2. Nag, S.
 3. Banerjee, Rajarshi
 4. Mahdak, Kristopher
 5. Mahdak, K.C.

theo chủ đề:

 1. Copper Alloys
 2. Thin Films

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...