skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Banerjee, Nirmala xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irfan Habib

De, Barun ; Sinha, Surajit ; Guha, Amalendu ; Bagchi, Amiya Kumar ; Munsi, Sunil ; Sen, Asok ; Alam, Javeed ; Chatterjee, Partha ; Sanyal, Hitesranjan ; Banerjee, Nirmala ; Mukherji, Saugata ; Biswas, Arabinda ; Krishnaji, N. ; Ghosh, Susanta ; Ghosh, Arun

Economic and Political Weekly, 15 August 1981, Vol.16(33), pp.1330-1330

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State Power in Support of Religious Illiberalism

Bagchi, Amiya Kumar ; Banerjee, Nirmala ; Bhadra, Gautam ; Chatterjee, Partha ; De, Barun ; Ghosh, Anjan ; Guha, Amalendu ; Krishnaji, N. ; Mukherji, Saugata ; Sanyal, Hitesranjan ; Sen, Asok ; Sinha, Surajit Chandra

Economic and Political Weekly, 04 June 1988, Vol.23(23), pp.1138-1138

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. De, Barun
  2. Bagchi, Amiya Kumar
  3. Nirmala Banerjee
  4. Amiya Kumar Bagchi
  5. Chatterjee, Partha

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...