skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bandiera R xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Texas in Tuscany : XXI Symposium on Relativistic Astrophysics, Florence, Italy, 9-13 December 2002
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Texas in Tuscany : XXI Symposium on Relativistic Astrophysics, Florence, Italy, 9-13 December 2002

Texas Symposium on Relativistic Astrophysics (21st : 2002 : Florence, Italy); Bandiera R; Maiolino R; Mannucci F

Singapore ; River Edge, NJ : World Scientific, c2003. - (523.01 TEX 2003) - ISBN9812385800

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Texas Symposium on Relativistic Astrophysics
  2. Mannucci F
  3. Maiolino R
  4. Bandiera R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...