skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Malay xóa Tác giả/ người sáng tác: Bandali, Alifa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blurring boundaries in women’s organizations in Malaysia: When the personal becomes the professional

Bandali, Alifa

Asian Journal of Women's Studies, 02 January 2017, Vol.23(1), p.110-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2017.1279891

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Alifa Bandali
  2. Bandali, A
  3. Bandali, Alifa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...