skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Banakar, Reza xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and Method in Socio-Legal Research

Banakar, Reza ; Travers, Max

2005

ISBN: 9781841136264

Toàn văn sẵn có

2
Law and Regulation in Late Modernity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and Regulation in Late Modernity

Banakar, Reza ; Banakar, Reza ; Travers, Max

Law and Social Theory, pp.305-324

ISBN: 9781849463812

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Law and Social Theory

Banakar, Reza ; Travers, Max

2002

ISBN: 9781841132099

Toàn văn sẵn có

4
Law, Sociology and Method
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law, Sociology and Method

Banakar, Reza ; Travers, Max ; Banakar, Reza ; Travers, Max

Theory and Method in Socio-Legal Research, pp.1-26

ISBN: 9781841136264

Toàn văn sẵn có

5
Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research

Banakar, Reza ; Banakar, Reza ; Travers, Max

Theory and Method in Socio-Legal Research

ISBN: 9781841136264

Toàn văn sẵn có

6
Studying Cases Empirically: A Sociological Method for Studying Discrimination Cases in Sweden
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying Cases Empirically: A Sociological Method for Studying Discrimination Cases in Sweden

Banakar, Reza ; Banakar, Reza ; Travers, Max

Theory and Method in Socio-Legal Research

ISBN: 9781841136264

Toàn văn sẵn có

7
Law and Sociology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and Sociology

Banakar, Reza ; Max, Travers ; Banakar, Reza ; Travers, Max

An Introduction to Law and Social Theory, pp.345-352

ISBN: 184113208X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Book Chapters  (5)
  2. Sách  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Banakar, Reza
  2. Travers, Max
  3. Max, Travers

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...