skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tác giả/ người sáng tác: Balzarini, Jan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vaginal microbiota and its role in HIV transmission and infection

Petrova, Mariya I. ; Den Broek, Marianne ; Balzarini, Jan ; Vanderleyden, Jos ; Lebeer, Sarah

FEMS Microbiology Reviews, Sept, 2013, Vol.37(5), p.762(31) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petrova, Mariya I
  2. Lebeer, Sarah
  3. Den Broek, Marianne
  4. Van Den Broek, Marianne
  5. Balzarini, Jan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...