skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Tác giả/ người sáng tác: Balslev, Henrik xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palm Harvest Impacts in North-Western South America

Balslev , Henrik

botanical review, 2011, Vol.77(4), pp.370-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional Knowledge, Use, and Management of Aphandra natalia (Arecaceae) in Amazonian Peru

Balslev , Henrik ; Knudsen , Tina R. ; Byg , Anja ; Kronborg , Mette ; Grandez , César

Economic botany, 2010, Vol.64(1), pp.55-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...