skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Computer Architecture xóa Tác giả/ người sáng tác: Ball, M.J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The magnet database system

Ball, M.J. ; Delagi, N. ; Horton, B. ; Ivey, J.C. ; Leedy, R. ; Li, X. ; Marshall, B. ; Robinson, S.L. ; Tompkins, J.C.

International industrial symposium on the super collider, 1992

Other: ON: DE92013952

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The magnet database system

Ball, M.J. ; Delagi, N. ; Horton, B. ; Ivey, J.C. ; Leedy, R. ; Li, X. ; Marshall, B. ; Robinson, S.L. ; Tompkins, J.C.

4. international industrial symposium on the Super Collider, 1992

Other: ON: DE92013952

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...