skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Workload xóa Tất cả các phiên bản Bali, Krisztina xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of automated decision aids on performance, operator behaviour and workload in a simulated supervisory control task

Röttger, Stefan ; Bali, Krisztina ; Manzey, Dietrich

Ergonomics, May 2009, Vol.52(5), pp.512-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; PMID: 19296323 Version:1 ; DOI: 10.1080/00140130802379129

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Taylor & Francis Online - Journals  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rottger, Stefan
  2. Bali, K
  3. Röttger, Stefan
  4. Bali, Krisztina
  5. Manzey, Dietrich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...