skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Balas, Janet L. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making library resources 'discoverable.(online treasures)

Balas, Janet L.

Computers in Libraries, March, 2011, Vol.31(2), p.32(1)

ISSN: 1041-7915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do makerspaces add value to libraries?(online treasures)

Balas, Janet L.

Computers in Libraries, Nov, 2012, Vol.32(9), p.33(1)

ISSN: 1041-7915

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering discovery tools.(SITES: online treasures)

Balas, Janet L.

Computers in Libraries, March, 2012, Vol.32(2), p.32(1)

ISSN: 1041-7915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web or app? How to decide.(SITES: online treasures)

Balas, Janet L.

Computers in Libraries, June, 2012, Vol.32(5), p.29(1)

ISSN: 1041-7915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There are always possibilities.(online treasures)

Balas, Janet L.

Computers in Libraries, April, 2012, Vol.32(3), p.31(1)

ISSN: 1041-7915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When every search engine knows your name: we need to explore how personal search technologies are being used on the Web so we can make patrons feel as welcome on our sites as they do in our buildings.(online treasures)

Balas, Janet L.

Computers in Libraries, Feb, 2005, Vol.25(2), p.33(3)

ISSN: 1041-7915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Balas, Janet L
  2. Balas, Janet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...