skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: NEJM (New England Journal of Medicine) xóa Tác giả/ người sáng tác: Baicker, Katherine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographic variation in Medicare drug spending

Yuting Zhang ; Baicker, Katherine ; Newhouse, Joseph P.

The New England Journal of Medicine, July 29, 2010, Vol.363(5), p.405(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mortality and access to care among adults after state Medicaid expansions

Sommers, Benjamin D. ; Baicker, Katherine ; Epstein, Arnold M.

The New England Journal of Medicine, Sept 13, 2012, Vol.367(11), p.1025(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The health care jobs fallacy

Baicker, Katherine ; Chandra, Amitabh

The New England Journal of Medicine, June 28, 2012, Vol.366(26), p.2433(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing local and regional variation in health care spending

Yuting Zhang ; Seo Hyon Baik ; Fendrick, A. Mark ; Baicker, Katherine

The New England Journal of Medicine, Nov 1, 2012, Vol.367(18), p.1724(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographic variation in the quality of prescribing

Yuting Zhang ; Baicker, Katherine ; Newhouse, Joseph P.

The New England Journal of Medicine, Nov 18, 2010, Vol.363(21), p.1985(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health insurance coverage and health-what the recent evidence tells us

Sommers, Benjamin D. ; Gawande, Atul A. ; Baicker, Katherine

The New England Journal of Medicine, August 10, 2017, Vol.377(6), p.586(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The insurance value of medicare

Baicker, Katherine ; Levy, Helen

The New England Journal of Medicine, Nov 8, 2012, Vol.367(19), p.1773(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baicker, K.
  2. Baicker, Katherine
  3. Zhang, Yt
  4. Zhang, Yuting
  5. Yuting Zhang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...