skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Bahsoun, Wahiba xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On domain expertise-based roles in collaborative information retrieval

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bahsoun, Wahiba

Information Processing and Management, September 2014, Vol.50(5), pp.752-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4573 ; E-ISSN: 1873-5371 ; DOI: 10.1016/j.ipm.2014.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un modèle de recherche d'information collaborative basé sur l'expertise des utilisateurs.

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda ; Bahsoun, Wahiba; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications), Association GRCE (Groupe de Recherche en Communication Ecrite)

DOI: 10.24348/sdnri.2014.CORIA-6 ; Related DOI: 10.24348/sdnri.2014

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...