skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Comparative Political Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Bahry, Donna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tolerance, Transition, and Support for Civil Liberties in Russia

Bahry, Donna ; Boaz, Cynthia ; Gordon, Stacy Burnett

Comparative Political Studies, August 1997, Vol.30(4), pp.484-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414097030004004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Perceptions and the Dilemmas of Party Reform in the USSR

Bahry, Donna ; Silver, Brian D

Comparative Political Studies, July 1990, Vol.23(2), pp.171-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414090023002002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bahry, D.
  2. Bahry, Donna
  3. Gordon, Stacy Burnett
  4. Silver, B. D.
  5. Boaz, Cynthia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...