skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Bahgat, Gawdat xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonproliferation Success: The Libyan Model

Bahgat, Gawdat

World Affairs, Summer 2005, Vol.168(1), pp.3-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200 ; E-ISSN: 19401582

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Proliferation: The Case of Saudi Arabia

Bahgat, Gawdat

The Middle East Journal, Summer 2006, Vol.60(3), pp.421-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263141 ; E-ISSN: 19403461 ; DOI: 10.3751/60.3.11

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran and the United States: Reconcilable Differences?

Bahgat, Gawdat

Iranian Studies, 01 April 2008, Vol.41(2), pp.139-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-0862 ; E-ISSN: 1475-4819 ; DOI: 10.1080/00210860801913347

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bahgat, Gawdat
  2. Gawdat Bahgat
  3. Bahgat, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...